Tietosuojaseloste henkilörekisteristä
Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.
Rekisterinpitäjä
Nimi: Energia 247 Oy
Y-tunnus: 2626480-5
Osoite: PL 1247
00101 Helsinki
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Energia 247 Oy
Jussi Määttä
PL 1247
00101 Helsinki
Lisätiedot ja oikaisupyynnöt
Energia 247 Oy:n asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@energia247.fi
Toiminnassa käytettävä rekisteri
Energia 247 Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilörekisteriin tallennetaan tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- palvelun tuottaminen ja toteuttaminen
- asiakassuhteen ja siihen liittyvien tapahtumien varmentaminen
- asiakassuhteen luominen, ylläpito ja kehitys
- asiakaspalvelu
- maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
- suoramarkkinointi
- liiketoiminnan kehittäminen
- tilastollinen ja muu analyysi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset
- muut vastaavat käyttötarkoitukset ja edellä mainittujen käyttötarkoituksien tukipalvelut
Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin Energia 247 Oy kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Asiakkaaseen liittyviä asiakastietoja, kuten käyttöpaikka ym. tietoja, joiden toimittaminen eteenpäin on tarpeellista sähkön toimittamiseksi, voidaan luovuttaa eteenpäin niissä rajoissa, kuin mitä asiakkaan pyytämän sopimuksen täytäntöön paneminen vaatii. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa sen määräyksiä noudattaen ja vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.
Henkilötietojen käsittely rekisterissä on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena (GDPR 2016/679, 6 art b-kohta) ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 2016/679, 6 art f-kohta).
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:
- Nimi ja yhteystiedot kokonaisuudessaan, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttöpaikka
- Sähkösopimukseen ja sen tekemiseen liittyvät tiedot, kuten sähkötuotteet ja energiankulutustiedot
- Asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen liittyvät luvat, suostumukset ja kiellot
- Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot
Energia 247 Oy varaa oikeuden nauhoittaa asiakaspalveluun soitetut puhelut. Rekisteriin voidaan sisällyttää myös nauhoitettuja puhelutallenteita.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:
- Asiakkaan toimesta puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla tavalla toimitetut tiedot
- Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot
- Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot
- Sähköisen tunnistautumisen kautta saadut tiedot
Energia 247 Oy varaa oikeuden nauhoittaa puhelut.
Tietojen luovutus
Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti henkilötietolain sallimissa tilanteissa seuraaviin tarkoituksiin:
- asiakkaan toimeksiannosta sähköntoimitukseen osallistuville yhtiöille
- maksujen valvontaan ja perintään osallistuville yhtiöille
- mielipide- ja markkinatutkimuksiin
- suoramarkkinointitarkoituksiin
Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Energia 247 Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tarkastusoikeutta voi käyttää myös tulemalla henkilökohtaisesti käymään Energia 247 Oy:n tiloissa, jolloin tarkastaminen vaatii ajanvarauksen.
Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Energia 247 Oy tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset. Energia 247 Oy pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.
Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.